Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ostatnim etapem założenia takiej spółki. Co jest potrzebne do jej właściwego i skuteczne dokonania, gdy już mamy umowę spółki z o.o., powołane organy i wniesione wkłady?

Spółki ograniczoną odpowiedzialnością podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Taki wpis jest jednym z elementów procedury tworzenia spółki z o.o. , który wymaga oprócz tego również : zawarcia umowy spółki, wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki), powołania zarządu, ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki.

Dokonanie wpisu spółki z o.o. do rejestru wymaga następujących czynności:

1) Przygotowanie wniosku na stosownym urzędowym formularzu

Podstawowym formularzem w tym zakresie jest formularz KRS W3- Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Załącznikami do tego formularza są kolejne formularze tj:

· KRS WE- Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru

· KRS WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

· KRS WM – Przedmiot działalności

Może istnieć, stosownie do okoliczności, konieczność załączenia dodatkowych formularzy np. KRS WL- Prokurenci.

2) Załączenie do wniosku stosownych dokumentów

Oprócz załączników w postaci stosownych formularzy do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty tj.:

· umowę spółki;

· oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników,

· jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego

· podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich

· adresy członków zarządu

· listę osób uprawnionych do powołania zarządu wraz z ich adresami do doręczeń. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej

· dowód dokonania opłaty od wniosku.

3) Dokonanie opłaty

Wniosek powinien być należycie opłacony. Konieczne jest wniesienie następujących opłat: opłata sądowa 500 zł, opłata za ogłoszenie w MSiG 100 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł (jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika).

4) Postanowienie i złożenie formularza NIP -8

Rejestracja kończy się postanowieniem sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu. Dane zgłoszone do KRS są automatycznie przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. Tym samym numery NIP i REGON są nadane automatycznie bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Dodatkowo jednak w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS spółka zobowiązana jest złożyć na druku NP.-8 zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8. Składa się je w urzędzie skarbowym.

r.pr. Maciej Wąsik, r.pr. Adam Klimczak (http://spolki24.net/)

Rate this post
Poprzedni artykułDuże platformy e-commerce – sięgnij po więcej!
Następny artykułOprogramowanie sprzedaży detalicznej POS – postaw na dedykowane rozwiązania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj